Świstak Śnieżyczka przebiśnieg Rusałka pawik Bocian biały

Kampania informacyjno - promocyjna
"Przyrodę poznać i zrozumieć"

Podstawowym celem programu jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację prośrodowiskową prowadzoną przez Ligę Ochrony Przyrody. Kampania skierowana będzie do całego spektrum społeczeństwa i polegać będzie na przybliżeniu znaczenia, a tym samym poznania przyrody nas otaczającej. Celem projektu jest uświadomienie ukształtowanie w odbiorcach aktywnej postawy wobec poznawania środowiska przyrodniczego swojej najbliższej okolicy. Aktywny odbiorca to ten, który chce wiedzieć, jakie rośliny go otaczają i jakie zwierzęta w tych siedliskach żyją. Projekt ma na celu wzbudzić zmysł poznawczy u dzieci i młodzieży w odniesieniu do otaczającego nas środowiska za sprawą jego różnorodności i piękna. W myśl słów Baba Dioum (Senegal):

Będziemy chronić tylko to, co kochamy;
Będziemy kochać tylko to, co rozumiemy;
Będziemy rozumieć tylko to, co poznamy.

Stokrotka

Poprzez liczne działania popularyzatorskie, atrakcyjne materiały informacyjno - edukacyjne, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli i trenerów akademickich mamy zamiar pokazać przyrodę od strony jej piękna, różnorodności, niepowtarzalności, ale także wrażliwości i bezbronności. Poznawanie przyrody jest wspaniałą pasją, która nadaje sens życiu i tą pasję za sprawą tego projektu i materiałów które wygeneruje będziemy chcieli zarazić odbiorców. Uważamy, iż przyrodę by poznać trzeba zacząć od swojego najbliższego otoczenia i środki dydaktyczne, które mamy zamiar stworzyć z pewnością temu w dużej mierze się przysłużą.

Na terenie Polski edukację środowiskową będącą podstawą działalności statutowej LOP prowadzą głównie opiekunowie kół LOP, których na terenie kraju jest niespełna 4 tysiące. Kampania "Przyrodę poznać i zrozumieć" jest skierowana głównie do nich, bowiem są to przede wszystkim nauczyciele i edukatorzy, którzy działalność społeczną łączą z pracą zawodową głównie w placówkach oświatowych. Kampania ma być wsparciem merytorycznym do prowadzenia przez nauczycieli i edukatorów zajęć związanych z edukacją prośrodowiskową, głównie podczas zajęć terenowych, których tematem przewodnim będzie ochrona przyrody w oparciu o gatunki roślin i zwierząt oraz ich bardzo cenne siedliska.

Głóg jednoszyjkowy

Kampania jest częścią działań LOP mających na celu zwiększenie zaangażowania i odpowiedzialności społeczeństwa za stan dziedzictwa przyrodniczego Polski. Chcemy by z bakcylem przyrodniczym dotrzeć do jak najszerszego odbiorcy, stąd zaangażowanie w szkolenia całego spektrum społeczeństwa, wydawnictwa o szerokim wachlarzu przystępności, trwałe tablice edukacyjne, w końcu Internet, a nawet puzzle i gry edukacyjne nie tylko dla najmłodszych.

Udział nauczycieli - opiekunów przedszkolnych, szkolnych i akademickich kół LOP oraz edukatorów - pracowników ośrodków edukacji ekologicznej, przyrodniczej i leśnej w całej Polsce zagwarantuje długofalowy efekt ekologiczny i edukację wszystkich grup wiekowych, poprzez wiodącą rolę dzieci i młodzieży w edukacji dorosłych.

Łąka

Odbiorcy i uczestnicy kampanii:

Program kierowany jest do:

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej