XXXII edycja konkursu "Mój las" - regulamin

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
las16.jpg

Jak co roku Liga Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Technichków Leśnictwa i Drzewnictwa organizują ogólnopolski konkurs "Mój Las". W tym roku to już XXXII edycja.

W tymm roku przedłużamy trochę termin nasyłania prac na etap regionalny. Na prace z biurze LOP Okręg w Szczecinie (ul. Żubrów 1) czekamy do 14 .12.2018.

 

Poniżej zamieszczamy regulamin tegorocznej edycji konkursu "Mój las"

Regulamin
ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkolnej
pod hasłem „MÓJ LAS”
XXXII edycja 2018/2019
organizowanego przez:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa
oraz
Ligę Ochrony Przyrody
Warszawa, maj 2018 roku


1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy
1. Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących w danej edycji konkursu następuje w dniu 29 maja 2018 r.
2. Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz SITLiD.
3. Konkurs prowadzony jest dwuetapowo:

 • I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP /z zastrzeżeniem pkt.4/.
 • II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD.

4. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP (LOP Okręg w Szczecinie, ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin). W przypadku braku Okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, pracę należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie, w terminie do 30 listopada 2018 roku.
5. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.
5.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgowego LOP, Sąd Konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.
5.2 Zmian w składzie Sądu Konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD.
6. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:

 • wartością merytoryczną pracy,
 • formą opracowania pracy,
 • samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
 •  ogólną estetyką pracy,
 • pomysłowością szaty graficznej.

7. Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
8. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2019 roku wraz z protokółem Sądu Konkursowego.
9. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i fundatorów nagród w terminie do 15 marca 2019 roku.
W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursu, wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
10. Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac w poszczególnych kategoriach i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
11. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
12. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.
13. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
14. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2019 roku
15. Lista fundatorów nagród ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.


2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych
1. Prace w I kategorii wiekowej są pracami plastycznymi w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczalne są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone:

 •  imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem wieku i klasy,
 •  dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu,
 •  imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy,

6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne.
8. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych lub integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
9. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.


3. Tematyka konkursu
Tematy konkursu ustalone w XXXII edycji 2018/2019 dla każdej kategorii wiekowej:

 • kategoria I: Moja ulubiona pora roku w lesie
 • kategoria II: Mieszkania leśnych zwierząt
 • kategoria III: Zapraszam na trzydniową wycieczkę do lasu w mojej okolicy
 •  kategoria IV: Drewno – wczoraj, dziś i jutro

Tematy XXXII edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.


4. Uczestnictwo w konkursie
W konkursie „Mój las” mającym na celu:

 • poszerzanie wiedzy przyrodniczo-ekologiuczno-leśnej,
 • promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych polskich lasów,
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,

może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz ponad podstawowych ogólnokształcących i zawodowych.
Konkurs przeprowadzony jest w czterech kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I: młodzież szkół podstawowych klas I – III,
 • Kategoria II: młodzież szkół podstawowych klas IV-VI,
 • Kategoria III: młodzież szkół podstawowych klas VII i VIII oraz gimnazjów klas III,
 •  Kategoria IV: młodzież liceów ogólnokształcących oraz ponadgimnazjalnych szkół zawodowych,

5. Postanowienia końcowe
W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac - uczestnicy konkursu, mogą otrzymać nagrodę lub wyróżnienie tylko raz w konkretnej kategorii wiekowej.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydia ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie „Mój Las” oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu „Mój las”.
Uczestnicy konkursu i opiekunowie prac poprzez uczestnictwo w konkursie „Mój las” akceptują wszystkie jego warunki.

 

POWODZENIA!