Projekty

2023 „Dbamy o czystą planetę``

Działania edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego Kampania edukacyjno – informacyjna pt. „ Dbamy o czystą planetę`` oraz organizacja etapu wojewódzkiego XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Kampania edukacyjno-informacyjna „Dbamy o czystą planetę” oraz organizacja etapu wojewódzkiego XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej realizowana przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie skierowana jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej, dzieci przedszkolnych oraz nauczycieli i edukatorów prowadzących aktywną edukację ekologiczną i przyrodniczą, a także leśników i przedstawicieli instytucji lokalnych. Głównym celem kampanii jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej odbiorców, wykształcenie i kultywowanie nawyków proekologicznych oraz postawy szacunku do środowiska i przyrody. Tematyka tegorocznej kampanii nawiązywać będzie do segregacji odpadów, recyklingu, życia w duch Zero Waste.
Idea proponowanego zadania opiera się m. in. na:
- kształtowaniu postaw konsumenckich ograniczających i zapobiegających zagrożeniom środowiska wynikającym
z wprowadzania do środowiska odpadów, których wytwórcami są gospodarstwa domowe, a procesem ich wytwarzania szeroko pojęta konsumpcja dóbr i usług.
- kształtowaniu prawidłowych postaw wobec składowania, segregowania oraz wykorzystania odpadów.
W trakcie realizacji kampanii odbiorcy będą mogli poznać i zgłębić takie zagadnienia jak dlaczego odpady są problemem dla środowiska? Jestem odpowiedzialny – segreguję. Odpady niebezpieczne w domu i szkole. Przetwarzanie przez kompostowanie. Alternatywy dla składowania odpadów. Konsumpcja przyjazna środowisku. Ponadto w trakcie trwania kampanii uczestnicy dowiedzą się, jaki jest wpływ różnych elementów środowiska oraz człowieka na stan środowiska, szczególnie w wymiarze życia codziennego, a także poprzez dbanie o różnorodne tereny zielone. Wiedza ta przekazana zostanie zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej. Pragniemy, aby mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, zgłębiając wiedzę o odpadach i wpływie człowieka na ich gospodarkę osobiście zaangażowali się w ochronę i pielęgnację środowiska przyrodniczego.

Główne cele kampanii „Dbamy o czystą planetę”:
• poszerzenie wiedzy na temat gospodarki odpadami;
• podniesienie poziomu świadomości dzieci w zakresie przyczyn powstawania odpadów
i powodowanych przez nie obciążeń środowiska;
• przedstawienie związku między sposobem i stylem życia, a ilością wytwarzanych odpadów.
• Wskazanie licznych możliwości wpływania samych dzieci na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów.
• Przedstawienie podstawowych zasad segregowania odpadów.
• Wykształcenie umiejętności rozpoznawania symboli oznaczających niebezpieczeństwo, zamieszczonych na etykietach produktów.
• Zapoznanie z tematyką odpadów ulegających biodegradacji, zawierających cenne substancje, ale jednocześnie komplikujących procesy przetwarzania odpadów jeśli nie zostaną zebrane selektywnie.
• zobrazowanie i uświadomienie wpływu człowieka na klimat Ziemi,
• wykształcenie postawy proekologicznej, szacunku do środowiska i przyrody.

2022 ``Dbamy o czysty klimat``

WFOŚiGW Kampania Edukacyjno-Informacyjna - działania edukacyjne dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego

Działania edukacyjne dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego" mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród odbiorców zadania oraz wykształcenie nawyków proekologicznych sprzyjających ochronie powietrza i szacunku do przyrody wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat stanu oraz jakości powietrza, uświadomienie wpływu człowieka na kształtowanie atmosfery, a także wpływu powietrza o złej jakości na stan środowiska przyrodniczego i zdrowie człowieka.

Proponowana kampania przewiduje realizację szeregu działań, które pomogą w przystępny sposób przekazać wiedzę i wiadomości powietrzu, pobudzić kreatywność oraz zachęcić do zdobywania wiedzy we własnym zakresie, zaangażować uczestników do indywidualnej pracy na rzecz pielęgnacji i ochrony środowiska przyrodniczego kształtującego jakość powietrza w najbliższym otoczeniu, a także szerzyć ideę patriotyzmu wśród młodego pokolenia.
Działania edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej z terenu woj. zachodniopom. podzielono na:
- Kampanię edukacyjno-informacyjna "Dbamy o czysty klimat" to zbiór działań, które będą realizowane w głównej mierze przez samych odbiorców kampanii, a które w znaczny sposób wpłyną na poprawę świadomości ekologicznej. Ciągłe poszerzanie wiedzy oraz kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody jest niezbędne do dalszego inspirowania do działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody.
- V edycja Konkursu Plastycznego "Polska przyroda wspólnym dobrem" ze względu na duże zainteresowanie uczestników tym tematem, postanowiliśmy o kontynuacji konkursu z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
- XXXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej etap okręgowy-2 etap eliminacji, w którym biorą udział najlepsi uczniowie szkół średnich z całego woj. zachodniopomorskiego.

Bardzo ważną rolą "Działań edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu woj. zachodniopomorskiego" zakłada realizację wymiernych działań, polegających na wkładzie osobistym w pielęgnacje elementów środowiska sprzyjających poprawie jakości powietrza (m.in.: sadzenie drzew, porządkowanie terenów leśnych, zakładanie łąk kwietnych) oraz uświadamianie społeczeństwa o wpływie człowieka na stan powietrza. Planujemy wydanie atrakcyjnych wydawnictw, zakup gadżetów edukacyjnych, które trafią do mieszkańców z terenu woj. zachodniopomorskiego, organizację wyjazdów studyjnych, Wakacyjnych Warsztatów, warsztatów i prelekcji o tematyce związanej z powietrzem, konferencji przyrodniczych i szkoleń on-line, IV edycji festynu ekologicznego, konkursów przyrodniczych skierowanych do różnych grup wiekowych. Odbiorcy zadania otrzymają bezpłatne gadżety promocyjne oraz wydawnictwa edukacyjne. W ramach konkursu plastycznego uczymy młode pokolenie miłości do Ojczyzny - patriotyzmu.

2021 ``Oszczędzam wodę - chronię przyrodę``

WFOŚiGW Kampania Edukacyjno-Informacyjna

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród odbiorców zadania oraz wykształcenie nawyków proekologicznych sprzyjających ochronie wody i szacunku do wody wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, w szczególności dzieci i młodzieży oraz nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat stanu oraz jakości wody, uświadomienie wpływu człowieka na kształtowanie atmosfery, a także wpływu wody o złej jakości na stan środowiska przyrodniczego i zdrowie człowieka.
Kampania przewiduje realizację szeregu działań, które pomogą w przystępny sposób przekazać wiedzę i wiadomości o wodzie, pobudzić kreatywność oraz zachęcić do zdobywania wiedzy we własnym zakresie, zaangażować uczestników do indywidualnej pracy na rzecz pielęgnacji i ochrony środowiska przyrodniczego, kształtującego jakość - czystość wody w najbliższym otoczeniu, stosowania korzystnych rozwiązań technologicznych oraz zmiany dotychczasowych nawyków.

Zrealizowano:
- warsztaty i szkolenia ekologiczne online dla młodzieży szkolnej: "Liczy się każda kropla", "Wodni detektywi";
- konkurs fotograficzny "Woda w krajobrazie";
- konkurs opisowy "Mamy dowody na wielką moc wody";
- konkurs plastyczny dla najmłodszych "Sposoby oszczędzania wody";

2021/2020 Ojczysta Przyroda jest w naszych sercach - kocham polską przyrodę - pamiętajmy!

WFOŚiGW Kampania Edukacyjno-Informacyjna

Konkurs mający na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród odbiorców zadania oraz wykształcenie nawyków proekologicznych i szacunku do ojczystej przyrody wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Tematem prac konkursowych była ojczysta przyroda, która nierzadko kojarzy się z polskością, patriotyzmem. Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów znaczeniem ojczystej przyrody poprzez znajomość symboli przyrody, które świadczą o męstwie i dumie narodowej. Zaliczamy tu Orła Białego, który znajduje się w godle polskim i jest jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa. Inne symbole: bocian biały, żubr, dąb.

Działania edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej z terenu woj. zachodniopom. podzielono na:
- Kampanię edukacyjno-informacyjna "Dbamy o czysty klimat" to zbiór działań, które będą realizowane w głównej mierze przez samych odbiorców kampanii, a które w znaczny sposób wpłyną na poprawę świadomości ekologicznej. Ciągłe poszerzanie wiedzy oraz kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody jest niezbędne do dalszego inspirowania do działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody.
- V edycja Konkursu Plastycznego "Polska przyroda wspólnym dobrem" ze względu na duże zainteresowanie uczestników tym tematem, postanowiliśmy o kontynuacji konkursu z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
- XXXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej etap okręgowy-2 etap eliminacji, w którym biorą udział najlepsi uczniowie szkół średnich z całego woj. zachodniopomorskiego.

2020 Dobre praktyki dla poprawy klimatu

WFOŚiGW Kampania Edukacyjno-Informacyjna

Projekt mający na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród odbiorców zadania oraz wykształcenie nawyków proekologicznych i szacunku do ojczystej przyrody wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Zrealizowano:
- cykl warsztatów - prelekcji dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych;
- obsługę konferansjerską podczas III festynu ekologicznego Dbamy o dobry klimat;
- przewóz materiałów niezbędnych do zorganizowania festynu ekologicznego;
- akcje sadzenia roślin "Zmieniamy klimat na lepszy";
- druk, opracowanie merytoryczne, graficzne i komputerowe zeszytów ćwiczeń dla edukatorów;
- przygotowanie i przeprowadzenie wykładów podczas konferencji online "Dbamy o dobry klimat"
- zakupiono nagrody rzeczowe i książkowe oraz czasopisma i wręczono je za udział w konkursach podczas festynu "Dbamy o dobry klimat";
- konkurs "Jak chronię klimat";
- Konkurs "Ratujmy nasze zdrowie i klimat";

2019 Myśl Ekologicznie-Oddychaj Czystym Powietrzem

WFOŚiGW Kampania Edukacyjno-Informacyjna

Projekt mający na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród odbiorców zadania oraz wykształcenie nawyków proekologicznych i szacunku do ojczystej przyrody wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Zrealizowano:
-Zakup roślin oczyszczających powietrze do Zielonej Klasy oraz najaktywniejszych placówek oświatowych biorących udział w kampanii;
- wydano ulotki informacyjne o jakości powietrza - druk, opracowanie merytoryczne i graficzne;
wydano poradnik "Jak dbać o powietrze?";
- II edycję Konkursu Plastycznego z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości "Ojczysta przyroda jest w naszych sercach - kocham polską przyrodę";
- konkurs wojewódzki - "Co wisi w powietrzu?" z wykorzystaniem pakietów do badania powietrza;
- cykl prelekcji dla dzieci i młodzieży w Zielonej Klasie LOP i placówkach oświatowych: szkolnych i przedszkolnych z terenu województwa zachodniopomorskiego w tematyce: "Jakim powietrzem oddychamy?", "Jak dbać o powietrze?" - podczas których uczestnicy mieli okazje poznać podstawowe zanieczyszczenia powietrza ich źródła, sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń a także możliwości poprawy jakości powietrza w najbliższej okolicy;
- konferencje przyrodniczą pod nazwą "Myśl ekologicznie - oddychaj czystym powietrzem" w CDiDN, w trakcie której wygłoszono dwa wykłady: "Zanieczyszczenia powietrza, źródła ich powstawania oraz możliwości ograniczania" oraz "Myśl ekologicznie - oddychaj czystym powietrzem";
- wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach jako podziękowanie za zaangażowanie w działania realizowane w ramach kampanii;
- wyjazd do Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu dla najbardziej aktywnych nauczycieli oraz opiekunów Kół LOP z województwa zachodniopomorskiego, którego celem było zapoznanie z działaniami związanymi z realizacja kampanii;
- konkurs na film "Dobry klimat dla czystego powietrza", film miał za zadanie opowiadać o zanieczyszczeniach powietrza, ich źródłach i rodzajach, a przede wszystkim przedstawiać możliwości ograniczenia negatywnego wpływu na stan powietrza oraz angażować społecznie;

2020 Społecznik

Junk Journal – Zero Waste – Album z odzysku

Projekt został zrealizowany w założonym terminie, główne wydarzenie 25/07/2021, w którym udział wzięła społeczność lokalna, szczególnie uczniowie (dzieci i młodzież), seniorzy oraz pasjonaci idei Zero Waste odbyło się w pracowni Warsztatownia, ul. Małopolska 5 w Szczecinie. Zaprezentowano sposób wtórnego wykorzystania materiałów, które trafiłyby do kosza: okładki z zeszytów, ścinki papierów, resztki materiałów tekstylnych. Uczestnicy zostali zapoznani z metodą "reuse" a następnie zaprojektowali i wykonali własne Junk Journale. Wykazali się także inicjatywą przynosząc własne materiały, które zamiast wyrzucić - wypełniły wnętrze albumów. Okładki wykonane zostały z przygotowanych wcześniej formatek z baz kartonowych, naszyte zostały materiały tekstylne. Wnętrza
wypełniono w większości materiałem z odzysku - kartkami ze starych zeszytów, papierem gazetowym, tapetami pozostałymi z remontów, tagami wyciętymi dziurkaczami, taśmami. Do ozdabiania służyły przygotowane przez organizatora koronki, stemple, metalowe narożniki, oczka, zawieszki, ozdobne materiały biurowe, sznurki i wiele innych ozdób, którymi dysponowała pracownia.
Wykonano 50 albumów zróżnicowanych pod względem wizualnym - uczestnicy sami wybierali odpowiednie dla siebie materiały, ozdoby, pośród tych przygotowanych przez organizatora ale również przyniesione przez siebie. Podczas prac toczyły się rozmowy na temat idei zero waste, uczestnicy chętnie podawali swoje pomysły na wykonanie zakładek, kieszonek i użycia materiałów wtórnych. Zdecydowanie można potwierdzić wzrost wiedzy
wśród uczestników oraz zaszczepienie zamiłowania do estetycznych prac o wartościach ekologicznych, gotowość do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska oraz chęć do dalszego użytkowania poznanych na warsztatach technik. Podczas przygotowanego poczęstunku była okazja do integracji sąsiedzkiej ale i pokoleniowej, bowiem w warsztatach udział brały osoby z różnych grup wiekowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się maszyna do szycia i nauka jej obsługi - nastąpiła piękna współpraca między uczestnikami (starsi pomagali młodszym, którzy nie mogli użyć jej samodzielnie). Efektem pracy są przepiękne albumy i chęć do szerzenia idei w innych środowiskach.

2021 Społecznik - Budujemy domki dla motyli

Kontynuując inicjatywę budowy domków dla owadów, zwróciliśmy uwagę mieszkańców Szczecina (plakaty, ulotki, informacje, fb) i zaprosiliśmy ich do działania w obszarze budowy domków, tym razem, dla motyli. Zaprojektowano i przygotowano elementy do samodzielnego wykonania takich domków z drewna oraz przy użyciu wkrętów, kleju,
elementów dekoracyjnych. Warsztaty odbyły się dnia 29/07/2021 w pracowni warsztatownia, ul. Małopolska 5 w Szczecinie. Udział wzięły dzieci, młodzież oraz dorośli pasjonaci tematów ekologicznych, posiadacze ogrodów, balkonów i działek. Wykorzystane zostały formatki drewniane, listewki do przygotowania setek elementów potrzebnych do przedsięwzięcia - pracę wykonano za pomocą piły ukośnej, której obsługa odbyła się pod opieką stolarza z zaprzyjaźnionego zakładu. Po skręceniu domków uczestnicy zajęli się dekorowaniem, do którego użyto lakier ekologiczny w przyjaznych motylom barwach oraz stemple z motywem i elementy drewniane (w tym stare panele podłogowe). Zainteresowanie wydarzeniem przerosło nasze oczekiwania - pojawiła się duża ilość zgłoszeń udziału, ale i chęć zamówienia gotowych domków. Podczas realizacji projektu zbudowano ponad 50 domków dla motyli wykonanych wg przygotowanego projektu, ozdobionych zgodnie z poczuciem estetyki i potrzebami artystycznymi uczestników, które okazały się być ogromne. Podczas pracy toczyły się rozmowy na tematy proekologiczne, uczestnicy chętnie dzielili się swoją wiedzą i zadawali pytania dotyczące nie tylko konstrukcji
domków ale i wszelkich tematów związanych z owadami. Każdy uczestnik otrzymał także sadzonkę rośliny, która ma na celu przyciągnięcie lokatora do wykonanego domku. Uczestnicy podczas wspólnego majsterkowania mieli czas na wspólne rozmowy i tworzenie więzi sąsiedzkich, nawiązała się współpraca pomiędzy młodszymi a starszymi uczestnikami (jako meble dla motyli wykorzystywane były patyczki pozyskane ze środowiska a których
docięcie było konieczne za pomocą sekatora, w czym starsi pomagali młodszym). Efekty przerosły nasze oczekiwania - podczas fotografowania prac przed lokalem Warsztatowni zatrzymywali się zachwyceni przechodnie, ochom i achom nie było końca - udostępniono zainteresowanym ulotki.

2020 Społecznik - Budujemy domki dla owadów

Celem projektu było zwrócenie uwagi mieszkańców Szczecina na problem wymierania owadów pożytecznych, niezbędnych zarówno w ekosystemach miejskich, ogrodach, parkach i lasach miejskich. Oprócz owadów zapylających rośliny (trzmiele, dzikie i miodne pszczoły, bzygi), wymierają też pożyteczne owady drapieżne (biedronki, mrówki, ważki, biegaczowate, złotooki, dobroczynki, dziubałki gajowe, ośce korówkowe i skorki), które pożerają szkodliwe insekty, w naturalny sposób regulując ekosystem. Niestety, podczas planowania zieleni w aglomeracjach miejskich zapomina się o bezpiecznych enklawach dla tych owadów, co w połączeniu z nadmiernym nawożeniem, zanieczyszczeniem powietrza i gleby, używaniem środków chwastobójczych, powoduje ich masowe wymieranie. Prostym, skutecznym i dostępnym rozwiązaniem jest konstruowanie niewielkich specjalistycznych drewnianych domków dla owadów. Zorganizowano piknik, podczas którego uczestnicy sami zaprojektują i zbudują kilkadziesiąt domków dla owadów, które następnie trafiły na ich bakony, ogródki, trawniki, jak i do miejskich parków i lasów. Domki powstały przy wykorzystaniu skrawków sklejki, desek, pudełek drewnianych, słomy, szyszek, sznurka, rurek, siatek, itp.
Naturalnych surowców. Konstruowanie domków nadzorowane były przez przedstawicieli organizatora: specjalistów i techników. Każdy domek był niepowtarzalny - został zaprojektowany wykonany wg inwencji uczestnika, po krótkim instruktażu. Do budowy zostały wykorzystane standardowe narzędzia: młotki, gwoździki, klej montażowy, tacker itp.

2019 Społecznik – Zielona Ściana

– więcej tlenu dla Szczecina

Projekt zrealizowany w formie pikniku ekologicznego, który odbył się 5września na chodniku, na skrzyżowaniu ulic Śląska/Jagiellońska w centrum Szczecina. Na uczestników czekały materiały informacyjne, narzędzia, sadzonki, ziemia, keramzyt, donice, i elementy konstrukcji metalowej. Przygotowana była także mini czytelnia książek tematycznych z miejscem do robienia notatek. W czasie pikniku uczestnicy pod okiem ekspertów zmontowali konstrukcję Zielonej Ściany o wymiarach ok. 240x180 i obsadzili sadzonkami roślin tworząc naturalny filtr.
Grupami odbiorców byli mieszkańcy Śródmieścia, właściciele nieruchomości, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, emeryci oraz młodzież. Następnie ściana była eksponowana w głównych miejscach Szczecina.
W ciągu 4 godzin piknik odwiedziło 200 osób, w tym osoby starsze i młodzież szkolna, które otrzymały ulotki dotyczące hodowli roślin tlenotwórczych w mieście oraz zostały poinformowane w zakresie zalet pnączy oraz ich uprawy.