VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pt. „Ojczysta przyroda jest w naszych sercach – kochamy polską przyrodę”

Konkurs jest objęty patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego (www.szczecin.uw.gov.pl) i dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zapraszamy do udziału dzieci i młodzież z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Regulamin konkursu

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy konkurs („Konkurs”) organizowany jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie.

§ 2

Przedmiot regulaminu

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pt. „Ojczysta przyroda jest w naszych sercach – kochamy polską przyrodę ” zwanym dalej „konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

§ 3

Tematyka i cele konkursu

1. W związku z przypadającym w 2023 roku 105-tą rocznicę odzyskania niepodległości ogłosiliśmy konkurs pt.: Wojewódzki Konkurs Plastyczny z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pt. „Ojczysta przyroda jest w naszych sercach – kochamy polską przyrodę” , w którym uczestnicy będą mogli uczcić 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości biorąc aktywny udział w konkursie.

Tematem pracy konkursowej jest ojczysta przyroda pokazująca piękno naszej ojczyzny. Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów znaczeniem ojczystej przyrody poprzez znajomość symboli przyrody, które świadczą o męstwie i dumie narodowej, zaliczamy tu Orła białego który znajduje się na godle polskim i jest jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa, a także zaliczany tu jest żubr, bocian biały, dąb i inne symbole przyrodnicze. Również pokazanie piękna polskich krajobrazów, które wpisują się w historię jako dziedzictwo kulturowe i patriotyczne naszego kraju może być tematem prac konkursowych.

2. Konkurs ma na celu:

 1. rozwijanie wśród najmłodszych oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych postaw obywatelskich, troskę o środowisko, aktywne angażowanie się na rzecz dobra wspólnego i poczucie dumy z historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa;
 2. rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród dzieci
  i młodzieży;
 3. propagowanie symbolu orła podczas wydarzeń patriotycznych;
 4. motywowanie uczniów do rozwijania pasji przyrodniczych, historycznych
  i artystycznych;
 5. rozwijanie kreatywności uczniów w zakresie technik sztuki plastycznej;
 6. zaangażowanie nauczycieli i uczniów w propagowanie pozytywnego wzorca. nowoczesnego patriotyzmu.

3. W wyniku konkursu wyłonieni i nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych prac plastycznych o tematyce wskazanej w § 3 ust. 1 regulaminu z uwzględnieniem kryteriów opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 4

Zakres terytorialny i uczestnicy

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

2. Konkurs jest skierowany do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół specjalnych, podstawowych w trzech kategoriach wiekowych oraz ponadpodstawowych:

a) przedszkola i szkoły specjalne;

b) uczniowie szkół podstawowych klasy I – III;

c) uczniowie szkół podstawowych klasy IV – VI;

d) uczniowie szkół podstawowych klasy VII – VIII;

e) uczniowie szkół ponadpodstawowych

§ 5
Zasady uczestnictwa

1.  Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do dnia 16 października 2023r. pracy plastycznej na adres:

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie

ul. Żubrów 1

71-617 SZCZECIN

2. Prace można wysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do siedziby LOP w Szczecinie.

3. Technika prac – organizator pozostawia uczestnikowi pełną dowolność w wyborze techniki wykonania pracy plastycznej.

4. Format prac nie może przekraczać typowego formatu A3, 420×297 cm. Prace nie mogą być przestrzenne. Prac nie należy oprawiać.

5. Każdy uczestnik może nadesłać jedną lub kilka prac, tym samym zwiększając swoją szansę na wygraną. Przyjmujemy jedynie prace indywidualne – wyjątek stanowią prace ze szkół specjalnych.

6. Praca musi być dokładnie opisana na odwrocie: imię i nazwisko, wiek autora – klasa, kategoria, dokładny adres szkoły (placówki). Należy również podać również imię i nazwisko opiekuna pracy oraz nr telefonu kontaktowego do opiekuna pracy. Na kopercie należy również nanieść dopisek: „Ojczysta przyroda jest w naszych sercach”

7. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.

8. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 6

Komisja konkursowa

 1. Prace konkursowe spełniające wymogi regulaminu poddane zostaną ocenie przez powołane przez organizatora profesjonalną komisję konkursową.
 2. Komisja konkursowa czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
 3. Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • oryginalność/kreatywność,
 • walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
 1. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych nastąpi do 03 listopada 2023 r.
 2. Z rozstrzygnięć konkursu zostaną sporządzone protokoły, które podpiszą członkowie komisji konkursowej.
 3. Decyzje komisji konkursowej co do wyboru najlepszych prac są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 05 listopada 2023 r.
  Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej LOP.
 5. Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi 15 listopada 2023r. Informacja o miejscu i godzinie będzie ogłoszona na naszej stronie www.lop.szczecin.pl oraz oczywiście podana na zaproszeniu.
 6. Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać odebrane po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie uzgodnionym z biurem LOP. W wypadku ich nieodebrania organizator konkursu podejmie decyzję, co do dalszych ich losów po upływie miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu.

§ 7

Nagrody

1. Nagrody będą przyznawane przez komisję konkursową w pięciu kategoriach wiekowych:

 • Przedszkola i szkoły specjalne;
 • Szkoły podstawowe:

a) uczniowie klas I-III

b) uczniowie klas IV- VI

c) uczniowie klas VII – VIII

 • Szkoły ponadpodstawowe

2. Wśród uczestników Konkursu komisja konkursowa wyłoni:

a) po 3 zwycięzców (głównych miejsc: I,II,III) w każdej kategorii wiekowej

b) komisja konkursowa dodatkowo wyróżni najlepsze prace które nie zdołały znaleźć się w najlepszej trójce prac

c) wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy

d) są przewidziane nagrody dla opiekunów laureatów i wyróżnionych

3.  Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość pieniężną.

4.  Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 8
Przyznawanie nagród

1.  Nagrody zostaną przyznane uczestnikom wyłonionym przez jury konkursowe spośród osób, które spełniły warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym regulaminie.

2. Osoby, które zostały wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione o wygranej oraz o terminie i sposobie odbioru Nagrody poprzez informację na stronie internetowej Organizatora oraz telefonicznie lub emailem (przy wykorzystaniu danych podanych przez uczestnika) w terminie 7 dni roboczych od daty podjęcia decyzji przez jury.

3.  Nagrody zostaną wręczone w miejscu wyznaczonym przez organizatora

4.  Warunkiem przyznania nagrody jest osobiste stawiennictwo nagrodzonego w miejscu i czasie określonym przez organizatora jako uroczystość wręczenia nagród.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

§ 9

Dane osobowe

 1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji konkursu oraz działalności organizatora.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej projektu.

Dane do kontaktu :

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie

ul. Żubrów 1

71-617 SZCZECIN

Fax: 914224691

Mail: biuro@lop.szczecin.pl

Osoba do kontaktu:

Maria Bochenek tel. 724 246 840, fax. 914224691, mail: biuro@lop.szczecin.pl

Załącznik nr1 do regulaminu:

Szerszy pomocny opis tematyki konkursu:

1. Dalej świętujemy Odzyskanie przez Polskę niepodległości, w związku z tym ogłosiliśmy Wojewódzki Konkurs Plastyczny z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
pt. „ Ojczysta przyroda jest w naszych sercach – kochamy polską przyrodę”, w którym uczniowie będą mogli uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości biorąc aktywny udział w konkursie.

Dzięki naszym Ojcom i Dziadom ich determinacji i wierności słowom Bóg, Honor i Ojczyzna udało się 105 lat temu, po 123 latach niewoli, odzyskać niepodległość naszej Ojczyzny, tak użytkowali, polskie zasoby przyrodnicze, że nawet w trakcie zaborów zamieszkiwały w nich wszystkie dziko żyjące gatunki tej strefy geograficznej.

Poniżej przedstawiamy niektóre symbole przyrodnicze Polski:

1. Rośliny wojennych szlaków

123 lat pod zaborami wyznaczało rytm życia Polaków – codzienność przeplatała się z walkami o niepodległość. Świadkiem schadzek, ale i smutnych rozstań, gdy młodzi chłopcy zaciągali się do wojska, był rozmaryn, powszechnie uprawiany na parapetach okiennych. Pożegnaniom towarzyszył zapach białych róż, dawanych wybrańcom przy rozstaniu. Opuszczone dziewczęta niczym wierzby płaczące drżały o los ukochanych.
Wysoka była cena walki o niepodległość. Wielu oddało życie. Czasem upamiętniano poległych dębem – symbolem męstwa, częściej jedynie prostym białym krzyżem z brzozy. Zdarzało się też całkowite zapomnienie w bezimiennej mogile porośniętej bzem.
Polacy bili się za „wolność naszą i waszą”. Chabrowe pułki armii pod dowództwem gen. Józefa Hallera powstały w 1917 roku we Francji. Zaroiło się od niebieskich, polskich mundurów w rejonach Murmańska i Archangielska w dalekiej Rosji.
W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Nie na długo. Druga wojna światowa to kolejny zamach na wolność i walka o jej odzyskanie. Przelano morze krwi, czerwieńsze niż maki na włoskim wzgórzu Monte Cassino.
Świadkami rozstań, marszów i bitew, bohaterami pieśni i wierszy towarzyszącym żołnierzom były bzy, brzoza, chaber bławatek, dąb, lipa, maki, rozmaryn, róża, wierzba płacząca i wiele innych.

2. Dąb

Dąb wygląda szczególnie pięknie, kiedy rośnie w polu samotnie i pozbawiony leśnego ścisku, rozrasta się na boki, potężnieje i samoistnie przekształca w pomnik przyrody. W uznaniu tej wyjątkowości stare dęby jako jedyne drzewa w Polsce otrzymywały imiona! Rosnąc z dala od swych wyjściowych, macierzystych ekosystemów, jakimi dla dębu szypułkowego są lasy łęgowe oraz dla dębu bezszypułkowego- lasy mieszane i grądy spełniają te olbrzymy wyjątkową rolę krajobrazotwórczą oraz siedliskową.np. Dąb Bartek

3. Wierzba

Głowiaste formy wierzb, tak bardzo charakterystyczne dla krajobrazu polskiej wsi, powstały w wyniku ustawicznego przycinania konarów w celu pozyskania taniego i odnawialnego surowca do wyplatania koszyków, budowy płotów czy na opał. Na pozbawionych lasów rolnych przestrzeniach rosochate wierzby pełnią ważną funkcję ekologiczną oraz wzbogacają krajobraz. W spróchniałych, pełnych dziupli i zakamarków pniach ukrywa się mnóstwo zwierząt, od szerszeni i os poczynając, przez wiele gatunków ptaków, w tym rzadkich dudków i sów, nietoperzy i gryzoni, na łasicach i kunach kończąc. Dla ludzi wierzby kojarzą się z muzyką Chopina i Mazowszem.

4. Żubr

Największy żyjący ssak Europy zawdzięcza swoje przetrwanie zarówno wielkiemu poświęceniu i oddaniu polskich przyrodników, jak i mądrości dawniejszych władców, którzy tego królewskiego zwierza wraz z jego odwiecznym matecznikiem, czyli Puszczą Białowieską, skutecznie przed wytępieniem zachowali. Żubr to król polskiej kniei, symbol ojczystej przyrody oraz znak idei jej ochrony.

5. Bocian

Boćki cieszą się powszechnym szacunkiem i przyjaźnią ze strony swoich gospodarzy: „ten dom ma być szczęśliwy, gdzie się bocian gnieździ…’’. Bocian jest symbolem nie tylko sielankowego krajobrazu ale także wyjątkowo pozytywnego stosunku człowieka do przyrody. A więc symbolem humanizmu! Nieprzypadkowo więc aż 30% światowego stada tych ptaków w Polsce właśnie corocznie gniazduje. Bocian jest nieodzownie kojarzony z polskością.

6. Orzeł biały

Wielki, drapieżny ptak. Ten symbol odwagi i męstwa od zawsze towarzyszył Polsce i jej dziejom. Biały orzeł znaleziony kiedyś przez mitycznego Lecha, został symbolem Polski. Populacja bielików żyjąca aktualnie w Polsce jest jedną z największych na świecie. Istnieje więc szansa, że sylwetka naszego herbowego ptaka będzie znana nie tylko ze schematycznego wizerunku na banknotach ale także na podstawie bezpośrednich obserwacji w terenie.

Tagi: