Konkurs badawczy „Co wisi w powietrzu”? (II edycja, termin: 30 marca 2023, przedłużony do 15 kwietnia 2023)

organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ZO LOP w Szczecinie w ramach Działań edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego – Kampania edukacyjno – informacyjna pt. ”Dbamy o czysty klimat” dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie.

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie młodego pokolenia na problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz zmianami klimatycznymi,
 • poszerzenie wiedzy ekologicznej z zakresu jakości powietrza oraz klimatu wśród uczestników konkursu,
 • zapoznanie się ze stanem zanieczyszczenia powietrza w najbliższej okolicy, 
 • uzmysłowienie potrzeby podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz klimatu,
 • umiejętność wyrażania własnych spostrzeżeń i  wyciągania wniosków.

Uczestnictwo w konkursie:

Konkurs adresowany jest do grupy młodzieży (minimum 6 osób) ze szkół podstawowych 

i średnich, pod kierunkiem opiekuna, będzie przeprowadzony w następującej kategorii wiekowej

 • szkoły podstawowe klasy VII- VIII;
 • szkoły ponadpodstawowe

Do konkursu zakwalifikuje się tylko 5 wybranych szkół.

Warunki uczestnictwa i forma prac  konkursowych:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  i przesłanie  drogą mailową (biuro@lop.szczecin.pl)
 • Przedstawiciele wybranych 5 szkół przed rozpoczęciem działań konkursowych odbiorą  osobiście z Biura LOP lub zostaną wysłane pocztą, specjalne zestawy do badania powietrza.
 • Należy wybrać  miejsce, najlepiej w pobliżu  szkoły, które będzie objęte badaniem. Badania należy przeprowadzić na podstawie ćwiczeń zawartych w zestawie. Na wykonanie kompletu ćwiczeń oraz opracowanie wyników grupa ma 30 dni.
 • Po zakończonych badaniach należy sporządzić sprawozdanie, które powinno zawierać: opis miejsca badania jakości powietrza, wyniki tych badań wg wzoru załączonego w zestawie, dokumentacje fotograficzną i wyciągnięte wnioski.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 • Pełne sprawozdanie z wykonania zadania konkursowego należy przesłać na adres Ligi Ochrony Przyrody ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin w terminie do 30.03.2023 r. (przedłużony do 15 kwietnia 2023)
 • Dla najlepszych szkół biorących udział w konkursie przeznaczone są atrakcyjne nagrody rzeczowe i książkowe – odbiór osobisty podczas uroczystego podsumowania konkursu.
 • Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników.
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie www.lop.szczecin.pl
  do 20 kwietnia 2023 roku.

organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ZO LOP wgo – Kampania edukacyjno – informacyjna pt. ”Dbamy o czysty klimat” dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie

Tagi: