Konkurs plastyczny dla najmłodszych  „Mieszkańcy Morza” (termin: 24 kwietnia 2023)

organizowany przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej LOP Okręg w Szczecinie w ramach

Wojewódzkiej Kampanii edukacyjno – informacyjnej ph. ”Moja Przygoda z Czystym Wodnym Środowiskiem” dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie i NFOŚ i GW w Warszawie

Cele konkursu:

 • podniesienie poziomu świadomości przyrodniczej i ekologicznej;
 • upowszechnianie wiedzy na temat mieszkańców morza;
 • kształtowanie postaw pro-ekologicznych od najmłodszych lat;
 • wyłonienie dzieci zdolnych i promowanie ich;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń i doświadczeń przyrodniczych
  w działalności plastycznej;
 • wyrabianie u dzieci troski o zachowanie życia na ziemi;
 • rozwijanie zdolności plastycznych i pomysłowości;
 • uwrażliwienie na potrzebę dbania o otaczające środowisko.

Warunki uczestnictwa

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

 • Konkurs jest przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I – przedszkola i klasy 0;

Kategoria II – szkoła podstawowa klasy I-III;

Kategoria III- szkoły specjalne.

 1. Prace indywidualne (prace zbiorowe i przestrzenne nie będą rozpatrywane),
  w trzeciej kategorii wiekowej dopuszcza się prace zespołowe.
 2. Przedmiotem konkursu są prace o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.
 3. Technika prac dowolna.
 4. Format prac kartka bloku rysunkowego A3 (prace przestrzenne nie będą rozpatrywane).
 5. Każdy uczestnik z terenu województwa może nadesłać po 2 prace z każdej kategorii wiekowej (tzn. 2 prace dzieci starszych i 2 prace dzieci młodszych).
 6. Opis pracy (wydruk komputerowy) na odwrocie: tytuł konkursu imię i nazwisko, wiek autora, dokładna nazwa i adres przedszkola, szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. numer telefonu do opiekuna pracy bądź do przedszkola, szkoły.
 7. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 24.04.2023 r. na adres: Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin.
 8. Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych.
 9. W każdej kategorii zostaną ufundowane 3 nagrody główne, 3 – 5 wyróżnień oraz dyplomy dla laureatów.  

Uwagi organizacyjne

 1. Koszt przesyłki prac pokrywa uczestnik.
 2. Prace nieprawidłowo opisane nie będą rozpatrywane.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Prace nie będą zwracane.
 5. Koszt przejazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik.
 6. Odwołania od decyzji komisji nie będą uwzględniane.
 7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach na stronie internetowej
  LOP http://www.lop.szczecin.pl/ w terminie do 22 maja 2023 roku
 8. Dla laureatów i uczestników konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody rzeczowe
  i książkowe – odbiór osobisty podczas uroczystego podsumowania konkursu.
 9. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników.
 10. Dyplomy i nagrody otrzymują tylko laureaci i wyróżnieni, oraz opiekunowie prac.
 11. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
 12. Regulamin konkursu można również znaleźć na stronie http://www.lop.szczecin.pl/

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Życzymy twórczych i ciekawych pomysłów!

Tagi: