Konkurs plastyczny na plakat  „Woda Środowiskiem Życia” (termin: 28 kwietnia 2023)

organizowany przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej LOP Okręg w Szczecinie w ramach Wojewódzkiej Kampanii edukacyjno – informacyjnej ph. „Moja Przygoda z Czystym Wodnym Środowiskiem” dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie i NFOŚ i GW w Warszawie.

Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Konkurs jest przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I – szkoła podstawowa klasy IV-VI

Kategoria II – szkoła podstawowa klasy VII-VIII

Kategoria III-  szkoła ponadpodstawowa

Cele konkursu:

 • propagowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży
 • poszerzenie świadomości uczestników o roli czystego środowiska wodnego, a co za tym idzie – klimatu w przyrodzie i życiu człowieka,
 • motywowanie uczestników do poszerzania wiedzy związanej z zagrożeniami
  i ochroną środowiska przyrodniczego, głównie wodnego
 • uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody i potrzebę jej ochrony, głównie zasobów wodnych
 • rozwijanie zainteresowań w dziedzinach objętych tematyką konkursu
 • umiejętność wyrażania własnych spostrzeżeń

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Obowiązują wyłącznie prace indywidualne, wykonane dowolną techniką plastyczną.
 • Format prac kartka bloku rysunkowego A3 (prace przestrzenne nie będą rozpatrywane).
 • Każdy uczestnik z terenu województwa może nadesłać po 2 prace z każdej kategorii wiekowej.
 • Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane i powinny stanowić własność autora.
 • Umieszczenie na pracy w widocznym miejscu tytułu „Woda Środowiskiem Życia”
 • Opis pracy (wydruk komputerowy) na odwrocie:   imię i nazwisko, wiek autora (klasa), dokładna nazwa i adres  szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. numer telefonu do opiekuna pracy bądź do szkoły.
 • Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 28.04.2023 r. na adres:
  Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin 
 • W każdej kategorii zostaną ufundowane 3 nagrody główne, 3 – 5 wyróżnień oraz dyplomy dla laureatów.  
 • Dla laureatów konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody rzeczowe i książkowe – odbiór osobisty dla uczestników ze Szczecina, dla pozostałych wysyłka pocztą lub odbiór osobisty podczas uroczystego podsumowania.


 Uwagi organizacyjne

 1. Koszt przesyłki prac pokrywa uczestnik.
 2. Prace nieprawidłowo opisane nie będą rozpatrywane.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Koszt przejazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik.
 2. Odwołania od decyzji komisji nie będą uwzględniane.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach na stronie internetowej
  LOP  http://www.lop.szczecin.pl/   w terminie do 29 maja 2023 roku
 4. Dla laureatów i uczestników konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody rzeczowe
  i książkowe – odbiór osobisty podczas uroczystego podsumowania konkursu.
 5. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników.
 1. Dyplomy i nagrody otrzymują tylko laureaci i wyróżnieni, oraz opiekunowie prac.  
 2. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
 3. Regulamin konkursu  można również znaleźć na stronie http://www.lop.szczecin.pl/

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Życzymy twórczych i ciekawych pomysłów!

Tagi: