Konkurs plastyczny z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości (V edycja, termin: 10 listopada 2022)

„Polska Przyroda Wspólnym Dobrem – symbole narodowe”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy konkurs („Konkurs”) organizowany jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg
w Szczecinie.

§ 2

Przedmiot regulaminu

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pt.  „Polska Przyroda wspólnym dobrem – symbole narodowe”   zwanym dalej „konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

§ 3

Tematyka i cele konkursu

1. W związku z przypadającą w 2022 roku 105 rocznicą odzyskania niepodległości ogłosiliśmy V edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pt. „  Polska przyroda wspólnym dobrem – symbole narodowe”, w którym uczniowie będą mogli uczcić 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości biorąc aktywny udział
w konkursie.

Tematem prac konkursowych jest ojczysta przyroda pokazująca piękno naszej ojczyzny. Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów znaczeniem ojczystej przyrody poprzez znajomość  symboli przyrody, które świadczą o męstwie i dumie  narodowej. Zaliczamy tu Orła białego, który znajduje się na godle polskim i jest jednym
z najistotniejszych znaków polskiego państwa, a także zaliczany  jest żubr, bocian biały, dąb
i inne symbole przyrodnicze. Również pokazanie piękna polskich krajobrazów, które wpisują się w historię jako dziedzictwo kulturowe i patriotyczne naszego kraju może być tematem prac konkursowych. Szerszy pomocny opis tematyki konkursu stanowi załącznik nr 1
do regulaminu.

2. Konkurs ma na celu:

 1. rozwijanie wśród uczniów szkół podstawowych postaw obywatelskich, troskę o środowisko, aktywne angażowanie się na rzecz dobra wspólnego i poczucie dumy
  z historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa;
 2. rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród uczniów,
 3. propagowanie symbolu orła podczas wydarzeń patriotycznych,
 4. motywowanie uczniów do rozwijania pasji przyrodniczych, historycznych
  i artystycznych,
 5. rozwijanie kreatywności uczniów w zakresie technik sztuki plastycznej,
 6. zaangażowanie nauczycieli i uczniów w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu.

3. W wyniku konkursu wyłonieni i nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych prac plastycznych o tematyce wskazanej w § 3 ust. 1 regulaminu z uwzględnieniem kryteriów opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 4

Zakres terytorialny i uczestnicy

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, specjalnych, a także przedszkoli w następujących kategoriach wiekowych:

 1. Przedszkola i szkoły specjalne
 2. Szkoły podstawowe klasy I – IV
 3. Szkoły podstawowe klasy V-VIII
 4. Szkoły ponadpodstawowe

§ 5

Zasady uczestnictwa

1.  Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do dnia 10 listopada 2022r. pracy plastycznej  na adres: 
Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie

ul. Żubrów 1

71-617 SZCZECIN

2. Prace można wysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście
do siedziby LOP w Szczecinie.

3. Technika prac – organizator pozostawia uczestnikowi pełną dowolność w wyborze techniki wykonania pracy plastycznej.

4. Format prac nie może przekraczać typowego formatu A3, 420×297 cm. Prace mogą być przestrzenne z zastrzeżeniem, że ich wysokość nie może wówczas przekraczać 3 cm. Prac
nie należy oprawiać.

5. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę lub kilka (maksymalnie 3), tym samym zwiększając swoją szansę na wygraną.  Przyjmujemy jedynie prace indywidualne.(Wyjątek stanowią prace dzieci ze szkół specjalnych)

6. Praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres uczestnika oraz szkoły (placówki), imię i nazwisko opiekuna pracy. Należy również podać telefon kontaktowy do opiekuna pracy i opiekuna prawnego uczestnika. Na kopercie należy również nanieść dopisek: „Polska przyroda wspólnym dobrem – symbole narodowe

7. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.  

8. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 6

Komisja konkursowa

 1. Prace konkursowe spełniające wymogi regulaminu poddane zostaną ocenie przez powołane przez organizatora profesjonalną komisję konkursową.
 2. Komisja konkursowa czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
 3. Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
 4. zgodność pracy z tematem konkursu,
 5. oryginalność/kreatywność,
 6. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
 7. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych nastąpi do 25 listopada 2022 r.
 8. Z rozstrzygnięć konkursu zostaną sporządzone protokoły, które podpiszą członkowie komisji konkursowej.
 9. Decyzje komisji konkursowej co do wyboru najlepszych prac są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 listopada 2022 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej LOP, zwycięzcy i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni w specjalnym zaproszeniu przesłanym na adres szkoły lub telefonicznie.
 11. Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać odebrane po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie uzgodnionym z biurem LOP. W wypadku ich nieodebrania organizator konkursu podejmie decyzję, co do dalszych ich losów
  po upływie miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu.

§ 7
Nagrody

1. Nagrody będą przyznawane przez komisję konkursową w czterech kategoriach wiekowych.

2. Wśród uczestników Konkursu komisja konkursowa wyłoni:

a)   po 3 zwycięzców ( głównych miejsc: I,II,III) w każdej kategorii wiekowej

b) komisja konkursowa dodatkowo wyróżni najlepsze prace które nie zdołały znaleźć się
w najlepszej trójce prac

c) wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy

d) są przewidziane nagrody dla opiekunów laureatów i wyróżnionych

3.  Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość pieniężną.

4.  Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 8
Przyznawanie nagród

1.  Nagrody zostaną przyznane uczestnikom wyłonionym przez jury konkursowe spośród osób, które spełniły warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym regulaminie.

2. Osoby, które zostały wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione o wygranej
oraz o terminie i sposobie odbioru Nagrody poprzez informację na stronie internetowej Organizatora oraz telefonicznie lub emailem (przy wykorzystaniu danych podanych przez uczestnika).

3.  Nagrody zostaną wręczone w miejscu wyznaczonym przez organizatora lub wysłane pocztą w związku z panującą pandemią.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

§ 9

Dane osobowe

 1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji
o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji konkursu oraz działalności organizatora.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej projektu.

Dane do kontaktu :

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie

ul. Żubrów 1

71-617 SZCZECIN

Telefon: 914224691

Fax: 914224691

Mail: biuro@lop.szczecin.pl

Tagi: